Hemijska industrija je grana industrije koja hemijski putem preradi bilje, životinjske i mineralne sirovine, kao i razne otpatke. Ima izuzetno širok spektar poslova i obuva većinu grane industrije, služeći se novim sirovinama. Može se podeliti na sledeći način-Teška  je grana teške industrije-Organska ,industrija plastičnih masa i sintetičkih smola, industrija veštačkih vlakana, industrija sintetičkog kaučuka, industrija boja i lakova. Neorganska-industrija poljoprivrednih hemikalija, industrija neorganskih kiselina. Laka je grana lake industrije: industrija hemijskih proizvoda,  farmaceutska industrija, kozmetička industrija. Podgrana- teška hemijska industrija se deli na proizvodnju organskih i neorganskih hemijskih materija. Organska jedinjenja sadrže atome ugljenika, a neorganska ne sadrži. Koriste se sirovine koje su često otpaci drugih industrija, sirovine bilog i životinjskog porekla, ukljucavajući nafta, gas i ugalj. Laka-ova podgrana obuva proizvodstvo sredstvata za ličnu higijenu, lekova i hemikalija za domakinstvo. Proizvodi kao što su sapun, parfem i drugom kozmetičku predmetu proizvodu fabrike. Deterdženti su sintetička sredstva za čišćenje i čišćenje. 

Go to Top